STAND chce wyposażyć nauczycieli i pracowników szkół, a także uczniów i ich rodziny w kompetencje, narzędzia i dostosowane wsparcie, aby usprawnić transformację cyfrową systemów szkolnych UE i przygotować ich do stawienia czoła długoterminowym wyzwaniom wywołanym przez pandemię.

OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO

Kryzys związany z COVID-19 pogłębił istniejące nierówności w sektorze edukacji: około siedem milionów dzieci, czyli 0,5% wszystkich uczniów na świecie, porzuciło szkołę w 2020 r. z powodu pandemii (Bank Światowy, 2020).

Systemy szkolne, a mianowicie nauczyciele i personel szkolny, próbowali przekształcić metody uczenia się, w krótkim czasie i bez specjalistycznej wiedzy, przechodząc z tradycyjnego trybu uczenia się na tryb e-learningu. Niektórzy uczniowie stracili lekcje i interakcję ze szkołą, zwłaszcza ci, którzy pochodzili z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W 2020 r. uczniowie ponieśli straty w nauce o około 10% większe w porównaniu ze średnią tendencją w ostatnich latach (OECD, 2020). Pojawiła się nowa potrzeba cyfrowego wzmocnienia systemu szkolnego, aby sprostać nowym wyzwaniom, poprzez wyposażenie całej społeczności szkolnej w odpowiednie kompetencje do radzenia sobie z tą zmianą.

DZIAŁANIA

Bezpłatny kurs online, na który może zapisać się każdy, skierowany do nauczycieli w celu rozwijania i wzmacniania ich umiejętności cyfrowych

We wrześniu 2022 roku trenerzy z organizacji partnerskich spotkali się w Polsce, aby przygotować się do realizacji kursu STAND!

W roku szkolnym 2022/2023 ponad 150 nauczycieli wzięło udział w pilotażu STAND MOOC

Wspólnie z uczestniczącymi szkołami partnerzy opracowali przewodnik metodyczny zawierający strategie i zasady skutecznej edukacji cyfrowej.

Nauczyciele otrzymują dalsze wsparcie w ramach warsztatów dotyczących zintegrowanej cyfrowej metodologii pedagogicznej poprzez zajęcia praktyczne i nieformalne.

STAND oferuje dodatkowe zasoby dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa w nauczaniu cyfrowym dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Zorganizowano 6 sesji informacyjnych w każdym kraju w celu podniesienia świadomości na temat odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych, bezpieczeństwa online i ochrony danych.

Platforma STAND pozostanie dostępna jako bezpłatna przestrzeń dla nauczycieli i rodziców do wzajemnego wsparcia, interakcji i uczenia się.

Pod koniec 2023 r. odbędzie się konferencja końcowa w Hiszpanii oraz wydarzenie końcowe we Włoszech, Grecji i Polsce w celu zaprezentowania końcowych wyników i rezultatów projektu.

CELE

Wspieranie szkół w transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zagwarantowaniu edukacji włączającej

Przeszkolenie i wyposażenie nauczycieli i pracowników szkół podstawowych i średnich w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności cyfrowych i strategii cyfrowych w celu zarządzania nauczaniem na odległość i nauczaniem hybrydowym.

Podnoszenie świadomości wśród nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodzin w kwestiach związanych z tożsamością cyfrową i polityką ochrony danych.

Promowanie nieformalnych kontaktów i wzajemnego nauczania wśród rodziców, nauczycieli i uczniów, zapewniając im wskazówki i wsparcie związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w radzeniu sobie z nauczaniem na odległość i nauczaniem mieszanym.

Zachęcanie do współpracy między instytucjami edukacyjnymi, dostawcami technologii, ekspertami w dziedzinie TIK i pedagogiki w całej UE.

Wspieranie współpracy międzynarodowej i wzajemnego uczenia się między instytucjami edukacyjnymi i w ich obrębie

REZULTATY PROJEKTU

REZULTATY PROJEKTU

R1 - MOOC na temat TIK i umiejętności cyfrowych dla nauczycieli i pracowników szkół (EN, IT, ES, GR, PL)

R2 - Przewodnik metodyczny: strategie i zasady skutecznej edukacji cyfrowej w szkołach podstawowych i średnich (EN, IT, ES, GR, PL)

R3 - Ochrona danych i bezpieczeństwo w kształceniu na odległość - Podręcznik (EN, IT, ES, GR, PL)

R4 - platforma STAND (EN, IT, ES, GR, PL)

PARTNERZY

STAND promuje wspólne działania 8 organizacji (non-profit, biznesowych, instytucji edukacyjnych) z 4 krajów (Włochy, Hiszpania, Polska i Grecja), które przeprowadziły interdyscyplinarny, oddolny proces prowadzący do stworzenia innowacyjnych produktów i metod nauczania, skierowanych do społeczności szkolnych o różnych potrzebach w zakresie wdrażania podejść transformacji cyfrowej w nauczaniu.

pl_PLPolish